Av-kääntäjän liitot

SJL:n Petri Savolainen lahjottiin Batman-krääsällä Pressiklubin kokouksessa 28.2.10.

LIITOT

Edunvalvonta kuuluu jokaiseen ammattiin, ja av-kääntämisen puolella sillä on pitkät perinteet. Av-kääntäjät kuuluvat yleensä sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon SKTL:ään että Suomen Journalistiliittoon. SJL:ään kuuluu runsaat 15 000 journalistia, jotka työskentelevät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten uusien viestintäyhtiöiden palveluksessa.

SUOMEN JOURNALISTILIITTO www.journalistiliitto.fi

Suomen Journalistiliitto, SJL, on ammattiliitto, joka ajaa journalistien asiaa myös kollektiivisin neuvotteluin. SJL:n sisällä radio- ja televisiotoimittajat ovat järjestäytyneet omaan jäsenyhdistykseensä, RTTL:ään, johon myös av-kääntäjät kuuluvat. Sen piirissä on vielä erikseen freelancerien ammattiosasto FAO. Yleensä FAO:n hallituksessa on ollut aina kaksi av-kääntäjää. MTV:lle työskentelevät voivat vaikuttaa myös MTV:n ohjelmatyöntekijöiden osaston MOT:n kautta. Nelosen työntekijöiden osasto on NOT, ja indieyhtiöissä työskenteleville on YMT, Yhdistyneet mediatyöntekijät.

Kopiosto-valtakirjan voi jättää myös SJL:n kautta. SJL:n toiminnan perustana on vankka luottamusmiesverkosto, jonka liitto kouluttaa. Lisäksi SJL suorittaa omia palkkiotutkimuksiaan ja ajaa voimakkaasti journalistista työtä tekevien etua.

Liiton jäsenkriteereistä tärkein on se, että pääasiallinen osa toimeentulosta tulee journalistisesta työstä. Av-kääntäjien osalta kriteerit eivät täyty, jos kääntäjä tekee pelkästään dvd-käännöksiä. Toiminimenä tai muun yhtiömuodon kautta työskentelevä av-kääntäjäkin voi olla SJL:n jäsen. Yrittäjäjäsen saa kaikki muut jäsenedut, mutta ei kuulu Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassaan (JET).

SJL:n jäsenmaksu on 1,3 prosenttia bruttotulosta. Valtakirjaperinnässä työnantaja tilittää sen liitolle automaattisesti työntekijän palkasta. Yrittäjäfreelancerit maksavat kiinteää jäsenmaksua, joka on 22 euroa kuukaudessa vuonna 2010. Jäsenmaksu on täysimääräisesti verovähennyskelpoinen. Liiton jäsenetuja ovat mm. Journalisti-lehti, kattava työ- ja vapaa-ajan vakuutus, oikeusturvavakuutus sekä pressikortti, jolla saa esim. 30 % alennusta bussilipuista.

SJL on vetovastuussa, kun neuvotellaan Yhtyneet-sopimuksesta, joka määrittelee raamit myös av-kääntämisen palkkioille. Yhtyneet-sopimuksessa määritellään radio- ja tv-työn freelancerien eri ammattikuntien minimipalkkiot. Sopijoina on yhdeksän eri järjestöä, mm. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL.

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ

www.kaj.fi

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry on kääntäjien, tulkkien, teknisten kirjoittajien, dokumentoijien, lokalisoijien, käännöskoordinaattoreiden, terminologien, kielenhuoltajien ja muiden monikielisen viestinnän asiantuntijoiden etujärjestö. Ammattijärjestönä se pyrkii parantamaan jäsentensä työehtoja, palkkausta ja muita etuja sekä edistämään ja kehittämään alan koulutusta ja alalla toimivien ammattimaisuutta. KAJ:hin kuuluu runsaat 2100 jäsentä.

Käännösalan asiantuntijat KAJ kuuluu Akavan Erityisaloihin, jota kautta jäsenet saavat monia palveluita, maksuttomia koulutuksia, lainopillisia neuvoja ja muita jäsenetuja. Liitot ovat laatineet työsuhteessa toimivalle kääntäjälle vähimmäispalkkasuosituksen, minkä lisäksi jäsenten saatavilla on eri ammattinimikkeiden palkkatilastoja.

Akavan Erityisalojen 23 000 jäsenen liittokokonaisuudessa työskentelee useita lakimiehiä, joista jokainen on keskittynyt eri sektoreilla (yksityinen, kunta, valtio, ammatinharjoittajat) työskentelevien jäsenten edunvalvontaan ja työsuhdeneuvontaan. KAJ:lla on yksi palkattu työntekijä, toiminnanjohtaja, joka seuraa käännösalaa koskevia asioita ja huolehtii KAJ:n toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista.

Käännösalan asiantuntijat KAJ:n sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä kääntäjä, tulkki, kielten, kääntämisen tai monikielisen viestinnän asiantuntija, kääntämisen ja tulkkauksen opettaja tai tutkija tai alan opiskelija.

Liiton jäseneksi voivat liittyä niin työsuhteessa työskentelevät kuin freelancerit ja ammatinharjoittajat. Ammatinharjoittajat saavat samat jäsenedut kuin työsuhteisetkin, mutta eivät kuulu Erityiskoulutettujen työttömyyskassaan (ERKO). Akavan Erityisaloissa toimii ammatinharjoittajien oma toimikunta, joka vastaa ammatinharjoittajien, yrittäjien ja freelancereiden sekä apurahalla työskentelevien edunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä ja järjestää näille koulutusta.

KAJ:n jäsenmaksu on 1 prosentti ennakonpidätyksenalaisesta päätoimen tulosta ja se kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Ammatinharjoittajien vuosimaksu on 180 euroa (vuonna 2010). Opiskelija, joka tekee työtä alle 18 tuntia viikossa, on vapautettu jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

KAJ:n jäseneksi voi hakea täyttämällä hakemuslomakkeen Akavan Erityisalojen verkkosivuilla. http://www.akavanerityisalat.fi/

 

SUOMEN KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN LIITTO www.sktl.fi

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, SKTL, ei ole ammattiyhdistys, vaan aatteellinen kääntäjien asemaa edistävä järjestö. Sen tehtävänä on jakaa tietoa kääntäjän työstä, toimia yhteistyöfoorumina ja kehittää alan ammattimaisuutta ja laatua. Liitto myöntää apurahoja esim. laitehankintoihin, opintomatkoihin ja ammatilliseen koulutukseen. Liitto tekee myös palkkiokyselyjä, joiden avulla yksinään toimivat kääntäjät pystyvät seuraamaan alan taloudellisen tilanteen kehitystä.

SKTL jakautuu viiteen eri jaostoon (I kirjallisuuden kääntäjät, II asiatekstikääntäjät, III av-kääntäjät, IV tulkit, V opettajat ja tutkijat). Lisäksi liitolla on paikallisosastot Turussa, Tampereella ja Vaasassa. Yksi kääntäjä voi kuulua useampaan jaostoon. Suomen tilanne on ainutlaatuinen siinä, että kaikkien eri alojen kääntäjät ovat yhdessä liitossa saman katon alla. Tämä lisää liiton vaikutusmahdollisuuksia. Liittoon liittyessään kääntäjä antaa Kopiosto-valtakirjan, jolla liitto valvoo kääntäjän etuja tallennekorvauksia jakavan Kopioston kanssa.

Liiton jäseneksi haetaan netistä tulostettavalla lomakkeella. III jaoston jäsenkriteerinä on vähintään puolen vuoden työskentely av-kääntäjänä. Alan koulutus katsotaan rajatapauksissa eduksi. Vuonna 2013 liiton jäsenmaksu on 125 euroa, ja se on vähennyskelpoinen verotuksessa. Opiskelijajäsenyys maksaa 50 euroa.

Omassa III-jaostossaan av-kääntäjät pitävät kuukausittain kokouksia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Lisäksi järjestetään koulutustapahtumia, matkoja ja juhlia. Jaostossa toimitaan vapaaehtoisvoimin, ja jaostossa on aina vähintään neljä nimettyä toimihenkilöä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Tiedottaja kuuluu myös Kääntäjä-lehden toimituskuntaan.

Toimihenkilöiden pestit ovat kaksivuotisia, ja koska työ vie aikaa, on tärkeää, että uusia tekijöitä löytyy aina vuorollaan. Jaoston puheenjohtaja kuuluu automaattisesti SKTL:n hallitukseen, ja yleensä hallituksessa on ollut vielä toinenkin av-kääntäjä jaoston puheenjohtajan lisäksi.

Itse liiton toimistossa on vain kaksi palkattua työntekijää, toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri. Toimiston päivän täyttävät viiden jaoston tapahtumat, hallituksen kokousten valmistelut, lausuntojen laatimiset, kääntäjiä koskevien asioiden seuranta ja mitä kirjavimmat kyselyt. Koska palkattua henkilökuntaa on vähän, jaostojen toimihenkilöt ovat avainasemassa, kun kääntäjät kyselevät oman alansa asioista. Vuonna 2013 av-jaoston toimihenkilöitä ovat:

puheenjohtaja Anna-Maija Ihander (s-posti: av-kaantajat at sktl.fi)

varapuheenjohtaja Kaisa Vitikainen

sihteeri Tiina Häkkinen

työryhmän jäsen Anni Koskenniemi

työryhmän jäsen Outi Huovinen

Hallituksen edustajat Anna-Maija Ihander ja Lauri Mäkelä

 

Teksti: Maija Rantanen

Tietoja päivitetty 25.4.2014